Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie.
2.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
.
3.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu
realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze.
4.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.
5.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego
w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.